Články

  Toto přikázání najdeme v Exodu 20:12: „Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Proč se zrovna toto přikázání pojí s takovýmto požehnáním – být dlouho živ?
  President Henry B. Eyring svědčí o tom, jak Pán vede svou Církev skrze zjevení, jež dává svým oprávněným služebníkům.
  Starší Ulisses Soares popisuje, jak můžeme společně pracovat, podobně jako řeky, jež vytvářejí řeku Amazonku, na tom, abychom druhým přinesli požehnání plynoucí z pastýřské služby.
  Dieter F. Uchtdorf nás povzbuzuje k tomu, abychom trávili čas se svou rodinou a abychom nedovolili, aby nás od toho cokoli odvádělo.
  Podívejte se, jak je Constanza každý den šťastná díky tomu, že blíže poznala svou prababičku.
  Henry B. Eyring zdůrazňuje, že tou nejdůležitější prací, kterou kdy vykonáme, je práce mezi zdmi našeho vlastního domova.
  M. Russell Ballard nás vyzývá, abychom dělali vše, co můžeme, k posilování domovů a rodin ve světě, který na nás vyvíjí tlaky v opačném směru.
  Maria da Paz a Bernardino neustále čelili těžkostem při výchově svých pěti dětí na ostrově São Miguel na překrásných Azorách. Podívejte se, jak program na dosažení soběstačnosti pomohl jejich rodině prohloubit duchovnost.