Články

  President Russell M. Nelson a další církevní vedoucí pronášejí historická oznámení týkající se pokračujícího procesu Znovuzřízení Pánovy Církve v těchto posledních dnech.
  President Russell M. Nelson svědčí o tom, že ti, kteří pohlížejí k Bohu, jsou hodni velkolepého zaslíbení.
  (2. Nefi 32:3) Když budeme hodovat na slovech Kristových, Duch bude s námi a povede nás.
  Starší Dale G. Renlund nás učí, jak se můžeme zdokonalovat tím, že oddáme svůj život Kristu.
  President Russell M. Nelson svědčí o tom, jak hodnotné jsou ženy a jak zásadní roli hrají v plánu, který má Bůh pro své děti.
  Církev začíná v neděli, ale tím to nekončí. Představte si, že by církev vystoupila ze čtyř stěn své budovy a inspirovala nás každý den.
  President Russell M. Nelson popisuje radost, kterou cítíme, a dobro, které můžeme vykonat, když projevujeme lásku k Božím dětem skrze službu.
  Bonnie H. Cordonová učí, že abychom mohli následovat Dobrého pastýře, musíme se také naučit pečovat o Jeho ovce.