Články

  Satrší Dieter F. Uchtdorf mluví o jednoduchých krocích, kterými můžeme sdílet evangelium s druhými.
  Starší Jeffrey R. Holland nám pomáhá porozumět tomu, co ve skutečnosti v písmech znamená slovo „dokonalost“.
  President Russell M. Nelson nám pomáhá porozumět tomu, jak nám obřady oslavení umožňují být s našimi rodinami na věčnost.
  Sestra Sharon Eubanková učí o tom, že se všichni můžeme obracet na Krista s žádostí o pomoc.
  Ačkoli Jaime byl jako člen Církve bohatě požehnán, prošel si v životě také mnoha zkouškami. Když se jeho cestovní kancelář potýkala s velikými dluhy, spolu s manželkou si uvědomili, že potřebují pomoc, aby opět dosahovali zisku.
  Starší Quentin L. Cook popisuje požehnání, která plynou k nám všem, když sdílíme evangelium tím, že milujeme děti Boží.
  Bůh vám pomůže poznat, jak sloužit druhým, pečovat o ně a posilovat je.
  Starší D. Todd Christofferson vyzdvihuje zásadní roli a zodpovědnosti otce.