Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Starší David A. Bednar učí, že moc Spasitelova evangelia vyplývá z toho, že shromažďujeme vše v Kristu.
President Russell M. Nelson svědčí o požehnáních plynoucích ze zachovávání dne sabatu.
President Russell M. Nelson vysvětluje, jak se můžeme duchovně dobít tím, že se po náročném týdnu rozhodneme světit sabat.
President Dallin H. Oaks nastiňuje, jak nám plán, který má Bůh pro své děti, poskytuje jasné porozumění účelu a směrování našeho života.
Joy Jonesová nám připomíná, že služba a dobročinné skutky mají být motivovány naší láskou ke Kristu a Jeho dětem, a nikoli naší touhou po uznání.
President Russell M. Nelson hovoří o tom, jak je důležité nazývat Kristovu znovuzřízenou církev jménem, které stanovil Pán.
Přijďte na dny otevřených dveří chrámu Řím, které se budou konat od 28. ledna do 16. února 2019. Vstup je zdarma. Více informací získáte na stránkách tempio.lds.org.
Bonnie H. Cordonová učí, že abychom mohli následovat Dobrého pastýře, musíme se také naučit pečovat o Jeho ovce.