Přeskočit hlavní navigační panel

Rodina – prohlášení světu

Zjistěte, čemu mormoni věří ohledně manželství a rodiny

Mormoni věří, že manželství a rodina jsou součástí plánu Nebeského Otce pro Jeho děti.
Mormoni věří, že manželství a rodina jsou součástí plánu Nebeského Otce pro Jeho děti.

Rodina – prohlášení světu“ je dokument, který hlásá učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů týkající se manželství, dětí a rodiny. (Liahona, listopad 2010, 129.) Když Gordon B. Hinckley, bývalý president Církve, před více než 20 lety prohlášení o rodině poprvé přečetl, členové Církve byli vděčni za toto jednoduché a jasné učení o rodině. Dnes, více než kdy předtím, si členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, také známí jako mormoni, cení prohlášení o rodině jako významného a nesmírně potřebného zjevení, které ve stále se měnícím světě deklaruje Boží měřítka týkající se manželství a rodiny. (Viz Bonnie L. Oscarsonová, „Obránkyně prohlášení o rodině“, Liahona, květen 2015, 14–15.) Chcete-li se více dozvědět o tom, čemu mormoni věří ohledně manželství a rodiny, čtěte dál.

Čemu dokument „Rodina – prohlášení světu“ učí?

Prohlášení o rodině udílí konkrétní rady manželům, manželkám, matkám a otcům. Učí tomu, že „manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí“. („Rodina“, 129.) Také učí, že než jsme se narodili, „znali [jsme] Boha a uctívali ho jako svého Věčného Otce“ a že Boží plán pro pokrok Jeho dětí vyžadoval, abychom přišli na zemi, získali fyzické tělo a byli schopni se k Bohu vrátit a žít s Ním a s naší rodinou po smrti. („Rodina“, 129.) Účelem nauk v prohlášení o rodině je pomáhat všem rodinám – nejen těm mormonským – nacházet štěstí.

Čemu mormoni opravdu věří ohledně manželství?

Mormoni věří, že manželství mezi mužem a ženou je zcela zásadní součástí Božího plánu pro Jeho děti. Také věří, že manžel a manželka „mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat“. („Rodina“, 129.) Podle mormonů jsou „úspěšná manželství a rodiny … založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností“. („Rodina“, 129.) Mormoni věří, že manželští partneři si mají vzájemně pomáhat jako rovnocenní partneři a že ti, kteří se o svou rodinu nestarají, dopouštějí se cizoložství nebo týrají či zneužívají manželského partnera či děti, se za svá rozhodnutí budou zodpovídat Bohu. (Viz „Rodina“, 129.)

Čemu mormoni opravdu věří ohledně dětí a rodiny?

Mormoni podle učení obsaženého v prohlášení o rodině věří, že „děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku“. („Rodina“, 129.) Také věří, že „dědictví od Hospodina jsou dítky“ (Žalm 127:3), což znamená, že děti jsou požehnáním od Boha. Podle mormonů je rodičovství posvátnou zodpovědností a rodiče mají „vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí“. („Rodina“, 129.) Rodinné zodpovědnosti jsou pro mormony nanejvýš důležité.

Jak se mohu více dozvědět o tom, čemu mormoni věří?

Mormoni věří, že rodina není jen povinnost, ale i velké požehnání. Možnost být součástí rodiny je vyjádřením Boží lásky k nám a Bůh nám dal rodinu, aby nám pomohl stát se těmi, kým si přeje, abychom se stali. (Viz Matthew Neeley, „The Family Is of God“, Friend, Oct. 2008, 28–29.) Chcete-li se dozvědět více o tom, čemu mormoni věří, a o Božím plánu pro vás a vaši rodinu, navštivte stránky mormon.org.