Soběstačnost

  Vzhledem k dnešnímu složitému světu je snaha dosáhnout soběstačnosti často považována za nadlidský úkol. Nicméně z pohledu víry je to cíl dosažitelný.
  A co my? „Nakupujeme kvůli druhým“? Nebo jsme dostatečně trpěliví, abychom počkali a nedostali se tak do dluhů, vyjma kvůli nezbytnostem, možná kvůli vzdělání, domu a neokázalého automobilu, a i pak se je snažíme rychle splatit?
  President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“
  25 způsoby. Během 25 dnů. Podělte se na sociálních sítích o svou oblíbenou nauku, které učil Ježíš, nebo o oblíbený příběh o Ježíšovi. Předejte druhým něco, čemu jste se naučili od rodičů nebo prarodičů.
  Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.
  Kristus si přeje, aby všichni přišli k Němu. Stanovte si cíle.
  V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.
  Všichni lidé jsou správci země a mají s vděčností používat to, co jim Bůh poskytuje, vyvarovat se ničení života a plýtvání zdroji a užívat bohatství země k péči o chudé a potřebné.
  Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.
  „Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“
  V rámci cíle, o jehož naplnění usilujeme a kterým je zdvojnásobení počtu aktivních členů Církve v Evropě, bychom se s Vámi chtěli podělit o plán území Evropa pro rok 2015. 
  Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.