Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Pořádání rodinných rad vám může pomoci ochránit vaše blízké před negativními vlivy.
Budete-li vytrvale jednat podle těchto tří výzev a stanovíte-li si pro každou z nich určitý cíl, začnete získávat odměnu slíbenou těm, kteří usilují o spravedlivost, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.
Starší M. Russell Ballard učí o zásadách úspěšného rodičovství.
Starší D. Todd Christofferson vyzdvihuje zásadní roli a zodpovědnosti otce.
Apoštol, president Russell M. Nelson, svědčí o tom, že Ježíš Kristus vede svou církev v dnešní době skrze žijící proroky, kteří zjevují Jeho vůli.
Můžeme konat tu největší zodpovědnost, jež spočívá ve vyhledávání našich předků.
Každý z nás může být tvůrcem domova a činit svůj domov svatým.
Starší Robert D. Hales uvádí náměty, jak můžeme upevňovat svou rodinu v evangeliu.