Přeskočit hlavní navigační panel

Články

President Nelson (93) v této funkci nahradil presidenta Thomase S. Monsona, který zemřel 2. ledna 2018. President Církve je vedoucím představitelem celosvětového náboženství s více než 16 miliony členů.
Smuteční bohoslužba za presidenta Thomase S. Monsona
President Církve, Thomas S. Monson, zemřel ve věku 90 let
Ronald A. Rasband nás všechny povzbuzuje k tomu, abychom se řídili příkladem Spasitele a měli jeden druhého rádi.
Starší Jeffrey R. Holland svědčí o existenci žijícího Spasitele a o tom, jak nám i dnes může pomáhat.
Starší M. Russell Ballard a L. Whitney Clayton vyzývají všechny členy Církve v území Evropa, aby mezi dneškem a Vánoci přivedli na shromáždění přítele.
President Thomas S. Monson vyzývá každého, aby si přečetl Knihu Mormonovu a nalezl odpovědi na otázky své duše.
Starší Neil L. Andersen popisuje zázrak šíření evangelia po celém světě.