Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jsou mormoni křesťané?

Starší Jeffrey R. Holland, žijící apoštol pro dnešní dobu, vysvětluje, z čeho vyplývá, že mormoni jsou křesťané.

Prosba k mým sestrám

President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.

Posvátná důvěra

President Thomas S. Monson pomáhá držitelům kněžství porozumět povinnosti a zodpovědnosti, jež vyplývají z toho, že jsou nositeli této posvátné pravomoci.

Hledejte členy rodiny ze svého rodokmenu

Objevte požehnání pramenící z nalezení některého svého předka při hledání členů rodiny ze svého rodokmenu.

Jak zvýšit duchovní soběstačnost

President Thomas S. Monson uvedl: „Buďme soběstační a nezávislí… Spasení nelze získat skrze žádnou jinou zásadu.“

Nejúžasnější generace mladých dospělých

Starší Ballard vyzývá mladé dospělé, aby zvýšili laťku a stali se nejúžasnější generací, jakou kdy Církev zažila.

Představte si sami sebe v chrámu

Starší Quentin L. Cook popisuje požehnání plynoucí z toho, když připravíme jméno předka pro vykonání zástupných obřadů v chrámu.

Starší M. Russell Ballard - Plán území Evropa

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů nás povzbuzuje v našem úsilí řídit se cíli plánu území Evropa.

Sdílení evangelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáhá rozvinout křesťanské vlastnosti, jež jsou nezbytné pro sdílení evangelia.

Klíče kněžství

Starší Stevenson hovoří o znovuzřízení, účelu a požehnáních klíčů kněžství.