Přeskočit hlavní navigační panel

Články

President Henry B. Eyring popisuje, jak se můžeme sblížit se svými předky prostřednictvím práce na rodinné historii a chrámové práce.
Mormoni jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Ronald A. Rasband vysvětluje, že Boží láska je neměnná, navzdory našim chybám a slabostem.
Neděle je dnem, na který se těšíme. V tento výjimečný den posilujeme svůj vztah s Bohem a se Spasitelem tím, že chodíme na shromáždění a přijímáme svátost.
Mormonské náboženství učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu mormoni věří ohledně modlitby.
Dieter F. Uchtdorf hovoří o tom, jak můžeme poznat, že Bůh naslouchá našim modlitbám.
Kniha Mormonova pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, ať jsou kdekoli. Získejte více informací o roli Knihy Mormonovy v historii mormonismu a zjistěte, jak může požehnat vašemu životu i v dnešní době.
Russell M. Nelson hovoří o tom, jak můžeme být šťastní díky tomu, že budeme v životě vyznávat dobré hodnoty.