Přeskočit hlavní navigační panel

Články

Pro nás, rodiče, naše práce spočívá v učení, vedení a poskytování příležitostí, které posílí jejich svědectví o evangeliu a pomůžou jim nalézt radost v tomto životě a v životě, který přijde, skrze soustředění svého života na Krista.
Chyby nám mohou způsobit bolest a zármutek, ale můžeme se od nich oprostit a nalézt radost.
President Henry B. Eyring popisuje, jak se můžeme sblížit se svými předky prostřednictvím práce na rodinné historii a chrámové práce.
Mormoni jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Ronald A. Rasband vysvětluje, že Boží láska je neměnná, navzdory našim chybám a slabostem.
Neděle je dnem, na který se těšíme. V tento výjimečný den posilujeme svůj vztah s Bohem a se Spasitelem tím, že chodíme na shromáždění a přijímáme svátost.
Mormonské náboženství učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu mormoni věří ohledně modlitby.
Dieter F. Uchtdorf hovoří o tom, jak můžeme poznat, že Bůh naslouchá našim modlitbám.