Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jméno Boží Církve

Starší M. Russell Ballard uvádí, co děláme jako následovníci Krista a členové Jeho Církve.

Jejich příběh je můj příběh

Jaký je váš příběh?

On dnes žije #KNÍŽE POKOJE

Kristus zlomil pouta smrti pro všechny.

Jak se zlepšit v časné soběstačnosti

Časná soběstačnost, schopnost postarat se o sebe, o svou rodinu i o další, je práce na celý život. Vyžaduje pilné úsilí, modlitbu, studium a přemítání. Vyžaduje odhodlání a asi nejvíce víru a sebeovládání.

Ó, jak veliký je plán našeho Boha!

President Dieter F. Uchtdorf hovoří o mnohých požehnáních, za která můžeme projevovat vděčnost díky znovuzřízenému evangeliu.

Získejte odpovědi na své otázky

Každý má otázky, a tak přijďte na nadcházející generální konferenci naslouchat hlasu proroka a získat odpovědi na ty své.

Jsou mormoni křesťané?

Starší Jeffrey R. Holland, žijící apoštol pro dnešní dobu, vysvětluje, z čeho vyplývá, že mormoni jsou křesťané.

Prosba k mým sestrám

President Nelson mluví o tom, jak důležité jsou ženy a jejich božská role v království Božím.

Posvátná důvěra

President Thomas S. Monson pomáhá držitelům kněžství porozumět povinnosti a zodpovědnosti, jež vyplývají z toho, že jsou nositeli této posvátné pravomoci.

Hledejte členy rodiny ze svého rodokmenu

Objevte požehnání pramenící z nalezení některého svého předka při hledání členů rodiny ze svého rodokmenu.