Fiji

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Starší M. Russell Ballard - Plán území Evropa

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů nás povzbuzuje v našem úsilí řídit se cíli plánu území Evropa.

Sdílení evangelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáhá rozvinout křesťanské vlastnosti, jež jsou nezbytné pro sdílení evangelia.

Klíče kněžství

Starší Stevenson hovoří o znovuzřízení, účelu a požehnáních klíčů kněžství.

Potřeba soběstačnosti

Starší  Clifford T. Herbertson nám pomáhá pochopit, proč je třeba, aby vedoucí a členové uplatňovali na místní úrovni zásady soběstačnosti.

Přiveďte k Němu přítele

Jsem přesvědčen, že inspirovaná výzva, která byla každému z nás dána – „Přiveďte přítele“ – je výzvou, kterou se můžeme všichni řídit a uplatňovat ji v životě.

Proč Církev

Starší Christofferson vysvětluje, jaké byly počátky Kristovy církve a proč bylo nezbytné znovuzřízení.

Vezměte je za ruku

Pociťujte radost z toho, že vedete své přátele ke Spasiteli tím, že se s nimi dělíte o poselství znovuzřízeného evangelia.

Srdce dětí Starší David A. Bednar

Starší Bednar vyzývá mladé lidi v Evropě, aby pracovali na rodinné historii.

Dokonalý recept, který nás přivede k Němu

Osvojme si křesťanské vlastnosti, které nám pomohou zhostit se naší role při naplňování plánu území Evropa.

Nový rok s vírou v Krista

Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.

Pojďme všichni vpřed

Jak budete pomáhat chudým a potřebným v roce 2017?