Články z Února

Představte si sami sebe v chrámu

Starší Quentin L. Cook popisuje požehnání plynoucí z toho, když připravíme jméno předka pro vykonání zástupných obřadů v chrámu.

Starší M. Russell Ballard - Plán území Evropa

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů nás povzbuzuje v našem úsilí řídit se cíli plánu území Evropa.

Sdílení evangelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáhá rozvinout křesťanské vlastnosti, jež jsou nezbytné pro sdílení evangelia.

Klíče kněžství

Starší Stevenson hovoří o znovuzřízení, účelu a požehnáních klíčů kněžství.

Potřeba soběstačnosti

Starší  Clifford T. Herbertson nám pomáhá pochopit, proč je třeba, aby vedoucí a členové uplatňovali na místní úrovni zásady soběstačnosti.

Přiveďte k Němu přítele

Jsem přesvědčen, že inspirovaná výzva, která byla každému z nás dána – „Přiveďte přítele“ – je výzvou, kterou se můžeme všichni řídit a uplatňovat ji v životě.